Kybartų bendruomenė įgyvendina projektą
Šiuo metu Kybartų bendruomenė įgyvendina projektą „Kybartų bendruomenės namų materialinės techninės bazės sukūrimas“, kuris yra finansuojamas iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Tai yra pirmas Kybartų bendruomenės įgyvendinamas projektas iš Lietuvos valstybės lėšų, kurio suma 24 390 lt. Bendrasis šio projekto tikslas – skatinti gyventojų iniciatyvas ir jų užimtumą, suburiant miestelio gyventojus bendrai kūrybinei veiklai, prasmingai leisti laisvalaikį, skatinant tarpusavio bendravimą. Vienas iš pagrindinio šio projekto uždavinių yra sukurti materialinę techninę Kybartų bendruomenės bazę paskaitoms, seminarams, mokymams organizuoti. Kybartų bendruomenei atnaujinus savo veiklą, bendruomenė panaudos pagrindais gavo teisę naudotis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai priklausančiomis patalpomis. Tačiau patalpos nebuvo pritaikytos gyventojų poreikiams, nes iki šiol nebuvo sukurta jokia materialinė techninė bazė. Kybartų bendruomenė niekada nėra gavusi Europos Sąjungos paramos, todėl atsiradus galimybei pasinaudoti valstybės teikiama parama, projekte yra numatyta įrengti konferencijų salę ir darbo kambarį, įsigyti reikalingą techninį inventorių, organizuoti paskaitas, seminarus, mokymus.
Seminarų ar mokymų organizatoriai dažnai teiraujasi tokių patalpų, ypatingai dėl informacijos perdavimo seniūnijoje ūkininkaujantiems gyventojams. Sukūrus materialinę bazę ir pilnai įrengus bendruomenei priklausančias patalpas, atsiranda galimybė organizuoti suaugusių būrelius, įvairias paskaitas, švietėjiškus renginius, vakarones. Taip būtų skatinamos Kybartų bendruomenės narių bei kitų kaimiškosios vietovės gyventojų iniciatyvos prasmingai leisti laisvalaikį. Įsigijus moterų šokių kolektyvo sceninius rūbus, atsirado galimybė surengti koncertinę programą ir bendradarbiauti su kitomis bendruomenėmis ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje. Sukūrę Kybartų bendruomenės materialinę bazę, sudaromę galimybę gyventojams ne tik išgirsti naudingą informaciją jiems aktualiais klausimais, bet ir subursime juos bendrai veiklai.

Įgyvendinus šį projektą, tikėtina, kad padidės Kybartų bendruomenės narių skaičius. Taip pat atsiras galimybė bendruomenės nariams, atsižvelgus į jų nuomonę, suteikti jiems aktualią informaciją, taip praplečiant jų laisvalaikio praleidimo galimybes. Kaimiškosios vietovės gyventojai bus skatinami burtis ir, tarpusavyje bendradarbiaujant, rengti paskaitas, švietėjiškus renginius, suaugusiųjų būrelius.

                                     Bendruomenės pirmininkė       Milda Vaičaitienė

Medicinos darbuotojai savo profesinę šventę šventė Kybartuose.

  Balandžio 27-ąją šalies medicinos darbuotojai mini savo profesinę šventę – Medicinos darbuotojų dieną. Šia proga Vilkaviškio Pirminės svei...