VEIKLA


Kybartų bendruomenės įstatai  <<< parsisiųsti


KYBARTŲ BENDRUOMENĖS
Į S T A T A I

1. Bendrieji nuostatai

1.1  .Kybartų  bendruomenė (toliau- bendruomenė) yra viešas juridinis asmuo, savanoriška ir   savanoriškai veikianti Kybartų mieste bei seniūnijos  teritorijoje, vienijanti joje gyvenančius ir iš jos kilusius žmones.
1.2  .Bendruomenės pavadinimas: „Kybartų bendruomenė“.
1.3  .Bendruomenės teisinė forma – asociacija.
1.4  .Bendruomenė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.
1.5  .Bendruomenė yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo anspaudą, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos respublikos įregistruotuose bankuose.
1.6  . Bendruomenė santykius su kitomis organizacijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis grindžia susitarimų ir sutarčių pagrindu įstatymų nustatyta tvarka.
1.7  . Bendruomenė turi labdaros ir paramos gavėjo bei tiekėjo statusą.
1.8  . Bendruomenė įsteigta: 2004-06-04.
1.9  . Bendruomenės buveinė: Basanavičiaus 54a, Kybartuose, LT-70417, Vilkaviškio raj. sav.
1.10. Bendruomenės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.11. Bendruomenės veiklos laikotarpis- neribotas.
1.12. Bendruomenė gali turėti emblemą ir kitą simboliką.


2. Veiklos tikslai, uždaviniai, sritys ir rūšys

2.2. Bendruomenės veiklos uždaviniai:
       2.2.1. Rūpintis seniūnijos gyventojų gerove, ginti jų teises.
       2.2.2. Palaikyti ir plėtoti vietinę infrastruktūrą.
       2.2.3. Skatinti domėjimąsi savo krašto istorija ir etnografija.
       2.2.4. Rūpintis gamtosauga ir ekologija.
       2.2.5. Organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą.
       2.2.6. Rūpintis neįgalių ir pagyvenusių žmonių dalyvavimu bendruomenės gyvenimu.
       2.2.7. Plėtoti kultūrinį ir sportinį  gyvenimą.
       2.2.8. Rūpintis priklausomybę turinčių  asmenų, jų  šeimų ar globėjų neigiamų pasekmių prevencija, habilitacija ir renovacija.
       2.2.9. Teikti socialines paslaugas Vilkaviškio rajono gyventojams.
       2.2.10. Inicijuoti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis organizacijomis.           
       2.1.11. Organizuoti darbo vietų kūrimą.
       2.1.12. Rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.
       2.1.13.  Bendradarbiauti su kitomis bendruomenėmis bei giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
 2.3. Bendruomenės veiklos sritys: socialinė, teisinė, aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo.
 2.4. Bendruomenės veiklos sritys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 dienos įsakymą Nr. DĮ-226 patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (Žin., 200-, Nr.119-4887):
        2.4.1. Pagalbinė su spausdinimu susijusi veikla 22.25.
        2.4.2. Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse 52.63.
        2.4.3. Stovyklavietės ir aprūpinimas laikina buveine 55.2.,
        2.4.4. Valgyklos ir paruoštų valgių tiekimas 55.5.
        2.4.5. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma 71.40.
        2.4.6. Verslo informacijos paieška ir pateikimas 74.14.10.
        2.4.7. Reklama 74.40.
        2.4.8. Korespondencijos tvarkymas 74.85.
        2.4.9. Niekur kitur nepriskirta verslo veikla 74.87.
        2.4.10. Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla 74.87.20.
        2.4.11. Aukcionų rengėjų veikla  74.87.30.
        2.4.12. Suaugusių ir kitas, niekur nepriskirtas, mokymas 80.42.
        2.4.13. Kvalifikacijos tobulinimas 80.42.30.
        2.4.14. Papildomas mokymas 80.42.40.
        2.4.15. Socialinė globa, tiekiama visą parą vaikams, seneliams, neįgaliems žmonėms 85.31.
        2.4.16, Našlaičių priežiūra 85.31.20.
        2.4.17. Labdaros organizacijų bei fondų, valstybinių, vietinių savitarpio pagalbos organizacijų, veikla 85.32.20.
        2.4.18. Visuomeninių organizacijų veikla 91.1210.
        2.4.19. Kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla 92.34.
        2..4.20. Bibliotekų , archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla 92.5.
        2.4.21.  Lektorių veikla 92.51.40.
        2.4.22. Fizinės gerovės užtikrinimo veikla 93.04.
        2.4.23. Kita niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla 93.05.


3. BENDRUOMENĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS


 Bendruomenės nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Kybartuose ar seniūnijoje, kuriems yra sukakę 18 metų, savanoriškai dalyvaujantys bendruomenės veikloje, pripažįstantys jos įstatus ir mokantys nario mokestį. Taip pat asmenys ne jaunesni kaip 15 metų ir atstovaujantys vaikų bei jaunimo interesus.
3.1. Bendruomenės nariai turi lygias teises, moka stojamąjį ir nario mokesčius, ar teikia paramą.
3.2. Stojantysis į narius pateikia raštišką prašymą tapti nariu bendruomenės Tarybai. Prašymas svarstomas artimiausiame Tarybos posėdyje. Prašymas patenkinamas paprasta dalyvaujančių  posėdyje narių dauguma. Jei sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas.
3.3. Bendruomenė gali turėti garbės narius, kurie renkami visuotiniame narių susirinkime už nuopelnus bendruomenei.
3.4. Nariu tampama gavus teigiamą raštišką Tarybos sprendimą ir sumokėjus stojamąjį įnašą.
3.5. Narystė bendruomenėje baigiasi šiais atvejais:
3.5.1.      išstojus iš bendruomenės;
3.5.2.      nariui nesilaikius bendruomenės įstatų;
3.5.3.      nariui mirus;
3.6. Narystės pasibaigimo bendruomenėje tvarka;
      3.7.1.nariai, norintys išstoti iš bendruomenės, turi raštu apie tai informuoti bendruomenės Tarybą;
      3.7.2. dėl tolesnės narių, nesilaikančių bendruomenės įstatų, narystės bendruomenėje,    sprendžia bendruomenės taryba, priimdama sprendimą paprasta balsų dauguma. Tarybos sprendimas gali būti skundžiamas visuotiniame narių susirinkime.
3.7.       Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, stojamasis įnašas, nario mokestis ir perduotas turtas jam negrąžinami.
3.8.   Bendruomenės narių pareigos;
3.8.1.      laikytis bendruomenės įstatų:
3.9.2        vykdyti bendruomenės visuotinio narių susirinkimo, bendruomenės Tarybos nutarimus ir pirmininko sprendimus;
3.8.2.      mokėti stojamąjį įnašą ir nario mokestį;
3.8.3.      tausoti ir tikslingai naudoti bendruomenės turtą.
3.9.  bendruomenės narys turi teisę:
3.9.1.      dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime:
3.9.2.      rinkti ir būti išrinktiems į bendruomenės valdymo organus:
3.9.3.      teikti siūlymus bendruomenės veiklai gerinti:
3.9.4.      gauti informaciją apie visus bendruomenės renginius ir juose dalyvauti:
3.9.5.      nustatyta tvarka naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis ir inventorium:
3.9.6.      gauti informaciją apie bendrovės finansinę- ūkinę veiklą:
3.9.7.      pareikšti nepasitikėjimą bendruomenės valdymo organais:
3.9.8.      išstoti iš bendruomenės, apie tai raštu pranešus tarybai:
3.9.9.      kitas teises, kurios neprieštarauja bendruomenės įstatams.


4.     BENDRUOMENĖS ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA. BENDRUOMENĖS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

4.1. Bendruomenės organai yra;
4.1.1.      narių visuotinis susirinkimas;
4.1.2. kolegialus bendruomenės valdymo organas- Taryba;
4.1.3.      vienasmenis bendruomenės valdymo organas – pirmininkas;
4.2.  Bendruomenės narių visuotinis susirinkimas (toliau- susirinkimas);
4.2.1.  keičia bendruomenės įstatus;
4.2.2. priima sprendimą dėl bendruomenės likvidavimo;
      4.2.3. renka bendruomenės pirmininką 3 metų laikotarpiui;
      4.2.4. nustato bendruomenės tarybos narių skaičių, renka ir atšaukia Tarybos narius;
      4.2.5. gali atstatydinti bet kurį valdymo organą;
      4.2.6. tvirtina bendruomenės veiklos programą, metinę finansinę atskaitomybę, veiklos ataskaitą;
      4.2.7. gali skirti nepriklausomą ekspertą bendruomenės veiklai patikrinti;
      4.2.8. svarsto ir tvirtina bendruomenės pirmininko ataskaitas;
      4.2.9. nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydžius, jų mokėjimo tvarką;
      4.2.10. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie bendruomenės veiklą pateikimo nariams tvarkos taisykles, pareigybines instrukcijas;
      4.2.11. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyvių;
      4.2.12. svarsto kitus klausimus, kurie neprieštarauja bendruomenės įstatams.
4.3. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau vieną kartą per metus.
4.4. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių bendruomenės narių balsų dauguma, išskyrus 4.2.1. ir 4.2.2. punktuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip ⅔ susirinkime dalyvaujančių  bendruomenės narių balsų.
4.5. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, per 14 dienų turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo bendruomenės narių.
4.6. Neeilinį susirinkimą gali šaukti pirmininkas arba Taryba paprasta balsų dauguma arba ⅓ bendruomenės narių bendru sprendimu.
4.7. Neeilinio bendruomenės susirinkimo vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę nustato pasiūlymo sušaukti susirinkimą iniciatoriai.
4.8. Susirinkimas yra teisus, jei bendruomenės nariai apie jo vietą, laiką bei darbotvarkės projektą buvo informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę pasirašytinai arba pranešimu skelbimų lentoje, arba registruotu laišku, arba skelbimu Vilkaviškio laikraštyje „Santaka“, ir jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip ½ bendruomenės narių.
4.9. Bendruomenės Taryba (toliau- Taryba) yra kolegialus bendruomenės valdymo organas, Tarybos narių skaičių nustato visuotinis susirinkimas.
4.10. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau 1 kartą per ketvirtį. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams esant po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
4.11. Taryba renkama 3 metų laikotarpiui.
4.12. Taryba:
      4.12.1. vykdo susirinkimo sprendimus, tvirtina Tarybos veiklos programas, organizuoja jos numatytus renginius;
      4.12.2. priima sprendimą dėl darbo užmokesčio mokėjimo pirmininkui ir nustato darbo užmokesčio dydį;
      4.12.3. disponuoja bendruomenės turtu ir lėšomis veiklai vystyti bei vykdyti;
      4.12.4. rengia bendruomenės planus ir kitus dokumentus, susijusius su bendruomenės veikla;
      4.12.5. svarsto narystės bendruomenėje klausimus;
      4.12.6. priima sprendimus dėl filialų bei atstovybių steigimo  bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus;
      4.12.7. narys gali raštu pranešti (slaptu balsavimu) susirinkimui savo valią „už“ arba „prieš“ bet kuriuo jo dienotvarkės klausimu;
      4.12.8. vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja šiems įstatymams.
4.13. Tarybos darbui vadovauja Tarybos pirmininkas, kurį iš savo tarpo išsirenka tarybos nariai.
4.14. Taryba gali būti atstatydinta, jei paprasta bendruomenės narių dauguma jai pareiškiamas nepasitikėjimas.
4.15. Bendruomenės pirmininką 3 metų laikotarpiui renka susirinkimas.
4.16. Bendruomenės pirmininkas (toliau- pirmininkas):
      4.16.1. atstovauja bendruomenės valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat sudaro sandorius bendruomenės vardu;
      4.16.2. organizuoja susirinkimo ir Tarybos sprendimų vykdymą;
      4.16.3. ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki susirinkimo parengia ir pateikia susirinkimui tvirtinti kiekvienų praėjusių finansinių metų bendruomenės veiklos ataskaitą ir pateikia kitą informaciją, reikalingą susirinkimo darbo tvarkos klausimams svarstyti;
      4.16.4. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
      4.16.5. privalo pateikti ekspertui paaiškinimus ir dokumentus;
      4.16.6.tvarko narių sąrašą;
      4.16.7. sušaukia susirinkimą;
      4.16.8. pateikia dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registrui;
      4.16.9. skelbia viešą informaciją;
      4.16.10. atlieka kitus, susirinkimo ar tarybos jam pavestus darbus.
4.17. Pirmininkas gali būti atstatydintas, jei susirinkimas bendruomenės narių balsų dauguma jam pareiškia nepasitikėjimą.
4.18. Pirmininkui gali būti mokamas darbo užmokestis, kurio dydį nustato Taryba.
4.19. Bendruomenės veiklą, susirinkimui nutarus, gali tikrinti nepriklausomas ekspertas.


5. BENDRUOMENĖS TURTAS, LĖŠOS, PAJAMOS
IR JŲ NAUDOJIMAS


         5.1. Bendruomenės turtą ir lėšas sudaro:
                  5.1.1. Stojamasis ir metinis nario mokestis;
                  5.1.2. pirktos, dovanotos, savarankiškai arba dalinio dalyvavimo tvarka įsigytos materialinės vertybės;
                  5.1.3. kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas;
                  5.1.4. lėšos ir turtas, gaunami kaip parama, taip pat gauti pagal testamentą;
                  5.1.5. skolintos lėšos;
                  5.1.6. valstybės, apskrities ir savivaldybių lėšos, skirtos tikslinėms programoms įgyvendinti;
                  5.1.7. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
                  5.1.8. kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.
             5.2. Bendruomenė savo turtu ir lėšomis disponuoja savarankiškai, jos naudojamos  bendruomenės įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
            5.3. bendruomenė savo lėšas laiko banke.
            5.4. Bendruomenės pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Bendruomenė šiuos pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs pinigus to reikalauja. Bendruomenė negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems , negu bendruomenės įstatuose yra nustatyta, tikslams.
            5.5. Bendruomenė atsako už savo prievoles visu jam priklausančiu turtu.
            5.6. Bendruomenė neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už bendruomenės prievoles.6.   BENDRUOMENĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ
STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA


            6.1. Filialas yra struktūrinis bendruomenės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį bendruomenės funkcijų. Atstovybė yra struktūrinis padalinys, turintis teisę atstovauti bendruomenės interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus bendruomenės vardu.
            6.2. Sprendimą steigti filialą ar atstovybę priima visuotinis narių susirinkimas. Bendruomenės filialas ir atstovybė veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, jų nuostatus, kuriuos tvirtina visuotinis narių susirinkimas.

7.    BENDRUOMENĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO
TVARKA. BENDRUOMENĖS DOKUMENTŲ IR
KITOS INFORMACIJOS
PATEIKIMO NARIAMS BEI VISUOMENEI TVARKA

            7.1. Informacija apie bendruomenės veiklą visuomenei pateikiama bendruomenės buveinėje visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka. Ši informacija taip pat skelbiama bendruomenės interneto tinklapyje.
            7.2. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais pranešimai ir skelbimai spaudoje: respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir Vilkaviškio krašto laikraštyje „Santaka“. Už nustatytos informacijos viešą paskelbimą atsakingas yra bendruomenės pirmininkas.
            7.3. Bendruomenės nariui raštu pareikalavus, bendruomenės pirmininkas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: bendruomenės veiklos ataskaitų, revizijos komisijos ar auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių narių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio narių susirinkimo sprendimai, narių sąrašų, kitų bendruomenės dokumentų, kurie pagal įstatymus turi būti vieši.
            7.4. Už dokumentų ir informacijos pateikimą bendruomenės nariams reikiamu metu atsako bendruomenės pirmininkas. Visi dokumentai ir informacija siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.
            7.5. Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo atšaukimą turi būti viešai paskelbtas šių įstatų 7.2. punkte nurodyta tvarka arba įteiktas kiekvienam nariui registruotu laišku, ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams  turi būti pranešta tokiu pat būdu, ne vėliau likus 5 (penkioms) dienoms iki šio visuotinio narių susirinkimo dienos. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant jo sušaukimo termino, jeigu visi nariai su tuo raštiškai sutinka.
            7.6. Jeigu visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie jos pakeitimus nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki visuotinio narių susirinkimo.
            7.7. Nariai turi teisę bendruomenės buveinėje susipažinti su bendruomenės turimais dokumentais, susijusiais su narių susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką.
            7.8. Atsakymą pateikti dokumentus bendruomenė turi parengti raštu, jeigu narys to reikalauja. Ginčus dėl narių teisės į informaciją sprendžia teismas.


8. BENDRUOMENĖS ĮSTATŲ PAKEITIMAS


8.1.  Bendruomenės įstatus keičia susirinkimas ⅔ dalyvaujančių bendruomenės narių balsų dauguma.
8.2.  Įstatų pakeitimą gali inicijuoti kiekvienas bendruomenės narys.
8.3.  Pakeitus įstatus pasirašo bendruomenės pirmininkas.
8.4.  Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.9.    BENDRUOMENĖS REORGANIZAVIMAS
IR LIKVIDAVIMAS


9.1.  Bendruomenė pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
                9.2.  Priėmus sprendimą likviduoti ar reorganizuoti  bendruomenę, kartu priimamas sprendimas dėl lėšų ir turto panaudojimo      bei paskirstymo būdų įstatymų nustatyta tvarka.

              Įstatų pakeitimai priimti 2009 m. gegužės 25 d. Visuotiniame susirinkime.

Pažintinės ekskursijos Kybartų mieste

 2024 metai Kovo mėn. 1.  Kovo 13 d. (trečiadienis) Pradžia 10 val. Vilkaviškio mokyklos moksleiviai. Ekskursija prasideda prie informacijos...