Bendruomenės tarybos posėdžio protokolas 2021-03-29 d.

 

 

Kybartų bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS

2021-03-29

Kybartai

 Bendruomenės tarybos sudėtyje yra 7 nariai. 

Posėdyje dalyvavo 7 tarybos nariai:  tarybos pirmininkas Vitas Katkevičius, tarybos nariai:  Vitalius šidiškis, Angelė Barkauskienė, Žavinta Galinaitienė, Juozas Murinas, Birutė Adomaitienė, Vytautas Brovka.

Posėdyje dalyvavo bendruomenės buhalterė Sonata Gražulienė.

Posėdžiui pirmininkavo Vitas Katkevičius

Posėdžio sekretorė: Angelė Barkauskienė

 Darbotvarkėje:  1. Dėl naujų narių  priėmimo.

                         2. Dėl bendruomenės balanse esančių ir nusidėvėjusių pagrindinių priemonių nurašymo.

                          3. Dėl atminimo lentos LR prezidentui Antanui Smetonai pagaminimo ir jos pridėjimo  ant „Rasos“ mokyklos pastato.

                          4. Dėl finansinės ataskaitos už 2020 metus tvirtinimo.

                          5. Dėl dalyvavimo konkurse „Mes – bendruomenė 2021 “ Maxima parama.

                          6. Dėl Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės projekto „Viešųjų erdvių pritaikymas turizmui“  teikimo.

                          7. Dėl bendruomenės visuotinio narių susirinkimo pravedimo.

 1.    Pirmu klausimu pasisakė tarybos pirmininkas Vitas Katkevičius. Tarybai jis pateikė klausimą dėl naujų  narių priėmimo į bendruomenę. Bendruomenės tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad Tadas Auga gyvenantis Suvalkijos 2, Kybartai  būtų priimtas į Kybartų bendruomenę.

Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

2.    Antru klausimu bendruomenės buhalterė Sonata Gražulienė pasiūlė,  materialinį turtą, neturintį balansinės vertės ir jau 100 procentų nusidėvėjusį  nurašyti: 

2.1.  batelius SoDance CH791 black,- 10 vnt., sijonų ir marškinių komplektą –10 vnt. Jų naudojimo laikas 2 metai,  Šios priemonės buvo įsigytos  bendruomenės šokėjoms aprengti 2012-11-14 d.

            2.2.  Smėlio dėžę 120x120x30 – 1 vnt., metalinius suolus - 2 vnt. Šie gaminiai buvo naudojami  Kybartų mieste vaikų žaidimo aikštelėse vaikams žaisti.  Įsigyti 2017 metais.  Jie sulūžę ir tolimesniam naudojimui netinkami, todėl jas būtina nurašyti.

           Nutarta: Nusidėvėjusiais ir naudojimui netinkamas priemones nurašyti.

           Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

 3.    Trečiu klausimu pasisakė Vitalius Šidiškis.

Kybartų bendruomenės taryba š/m. kovo mėn.  prašiusi Vilkaviškio savivaldybės leisti ant Kybartų „Rasos“ mokyklos rytinės sienos  įrengti atminimo ženklą pirmąjam Lietuvos respublikos prezidentui Antanui Smetonai atminti.Pagal Čiuoderio liudijimą, iš A. Anušausko knygos ,,Prezidento žvalgas“, Prezidentas prieš išvykdamas iš Lietuvos į vakarus, išties buvo apsistojęs 2 -ame pastato aukšte, tuometinio Kybartų gimnazijos direktoriaus Vinco Ambraziejaus bute ir buvo vaišinamas  grupės  kybartiečių.2019-2020 metais susipažinti su Kybartų istorija ir dabartimi,  buvo atvykę 1641 turistas ne tik iš mūsų šalies, bet ir iš Latvijos, Lenkijos, Vokietijos. Į maršrutą, „Pėsčiomis po istorinį Kybartų miestą“, įtrauktas ir prezidento Antano Smetonos apsilankymas prieškariniame Kybartų gimnazijos, o dabar „Rasos“ mokyklos pastate. todėl  manoma, kad tikslinga ant dabartinio „Rasos“ mokyklos pastato įrengti atminimo ženklą prezidentui Antanui Smetonai atminti.  Ženklo buvimas pagilintų žinias apie  mūsų šalies ir Kybartų miesto istoriją. Jis  prie pastato galėtų atsirasti 2021 metų birželio mėn. 15 dieną. Tai diena kada 1940 metais progimnazijoje lankėsi LR prezidentas A. Smetona.

Nutarta: Prie „Rasos“ mokyklos įrengti atminimo ženklą LR prezidentui A.Smetonai atminti.

.           Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

4. Ketvirtu klausimu bendruomenės buhalterė Sonata Gražulienė tarybai pateikė  bendruomenės 2020 metų finansinę ataskaitą. 2020 m. sausio 1 dienai Kybartų bendruomenės biudžete buvo 300,97 Eur.  2020 metais bendruomenės biudžetas iš fizinių asmenų 2 procentų pajamų mokesčio pasipildė 230,30 Eur (  LR labdaros ir paramos įstatymas), juridinių ir fizinių asmenų parama – 1610,00 Eur ( t. sk. 1000,00 Eur gauta iš Ramutės Aleksandra Backer, paminklo statybai Juozui ir Jonui Vailokaičiams atminti), lėšos už ekskursijų pravedimą Kybartuose – 315,00 Eur,  už patalpų nuomą 55 Eur,  iš BTA draudimo už lietaus sugadintas bendruomenės patalpas gauta – 1037,07 Eur. Viso: 3247,37 Eur.

 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skyrė lėšas  bendruomenių neprojektinės veiklos išlaidoms kompensuoti  – 194,34 Eur,

2020 metais įvairių paslaugų apmokėjimui panaudota:

·         mokestis už vandenį, nuotekas bendruomenės namuose (išlaidos už vandenį, nuotekas ir abonentinis mokestis) – 33,50 Eur;

·         mokestis už elektros energijos panaudojimą bendruomenės namuose (išlaidos už elektros energiją ir abonento mokestis)  – 27,55 Eur;

·         J. ir J. Vailokaičių atminimo paminklo pastatymui ir su juo susijusios išlaidos– 850,97 Eur;

·         įsigyta nešiojama garso sistema – 316,0 Eur;

·          įsigytas projektorius (komplektacija) – 224,0 Eur;

·         įsigyta ir padovanotos Gudkaimio globos namų darbuotojams  apsauginiai skydeliai nuo COVID-19 viruso apsisaugoti (pandemijos pradžioje)  – 50,0 Eur;

·          ūkinėms medžiagoms, kitoms paslaugoms –  393,08 Eur;

·         Banko paslaugoms – 64,15 Eur.  

Iš viso:                1908,28 Eur.

Likutis 2020-01-01          -  300,97 Eur

2020 metais gauta lėšų   - 3441,71 Eur

2020 m. panaudota         - 1908,28 Eur

Likutis 2020-12-31        -  1834,40 Eur   

 iš jų:

bendruomenės kasoje – 201,30 Eur

banke  bendruomenės sąskaitoje  1633,10 Eur.

Nutarta:  bendruomenės 2020 metų finansinę ataskaitą patvirtinti.

Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

 5.    Penkuoju klausimu pasisakė bendruomenės narė Angelė  Barkauskienė.

Buvo pasiūlyta kreiptis į prekybos tinklą „Maxima“, kad dalinai padengtų išlaidas kurias bendruomenė patirs įrengiant atminimo ženklą prie „Rasos“ mokyklos, LR prezidentui Antanui Smetonai atminti. Akciją „Mes – bendruomenė“ vykdo prekybos tinklas „Maxima“. Šiemet šia iniciatyva siekiama paskatinti bendruomenes, kurios ieško galimybių naujam gyvenimui prikelti tradicijas, daiktus ar supančios aplinkos infrastruktūrą.

            Nutarta: kreiptis į prekybos tinklą „Maxima“ dalinai ( 70 procentų) padengti numatomas  išlaidas.  

           Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai

 6.    Šeštuoju klausimu dėl  projekto „Viešųjų erdvių pritaikymas turizmui“  teikimo pasisakė bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius. Jis pasiūlė  projektą Vilkaviškio vietinės veiklos grupei teikti. Projekte numatyti sukurti Kybartų miesto  interaktyvų žemėlapį, įsigyti gido sistemą, kuri  skirta kokybiškam ekskursijų po Kybartų miestą pravedimui, įrengti QR kodus ir kt. Šį projektą, gavus kvietimą,  ketinama parengti iki gegužės mėn. 1 dienos. Šiame projekte partneriais pakviesti Vilkaviškio neįgaliųjų draugiją.

Nutarta: Teikti projektą „Viešųjų erdvių pritaikymas turizmui“ .

Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

 7.    Septintuoju klausimu  „dėl bendruomenės visuotinio narių susirinkimo“ pasisakė bendruomenės tarybos narė Žavinta Galinaitienė.

Pastarosios dienos daugeliui yra tikrai nelengvos, tenka taikytis prie naujo gyvenimo ritmo ir karantino realijų. Dėl to suprantame, kad  bendruomenės taryba negali sukviesti bendruomenės visuotinį narių susirinkimą. Būtų apmaudu, jei dalis bendruomenių idėjų dėl nepalankių aplinkybių taip ir neturėtų progos būti paskelbtos, pastebėtos, įvertintos ir įgyvendintos. Dėl to pranešėja pasiūlė viešoje erdvėje t.y. bendruomenės internetiniame puslapyje www.kybartubendruomene.lt  patalpinti šį bendruomenės tarybos protokolą. Finansinės ataskaitos už 2020 metus protokolą susipažinimui pateikti bendruomenės nariams facebuko paskiroje.

Nutarta: Bendruomenės tarybos posėdžio protokolą paskelbti bendruomenės internetiniame puslapyje ir visiems bendruomenės nariams „facebuko“ paskirose.

Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

 

 Pirmininkas                                         Vitas Katkevičius

 Sekretorė                                            Angelė   Barkauskienė

 

Pažintinės ekskursijos Kybartų mieste

 2024 metai Kovo mėn. 1.  Kovo 13 d. (trečiadienis) Pradžia 10 val. Vilkaviškio mokyklos moksleiviai. Ekskursija prasideda prie informacijos...