BENDRUOMENĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLO IŠRAŠAS

                                                                                                                                             IŠRAŠAS
KYBARTŲ BENDRUOMENĖ
į. k. 300038235, J. Basanavičiaus g. 82, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.
KYBARTŲ BENDRUOMENĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2019m. birželio mėn. 14d.
Kybartai , Vilkaviškio r. sav.
2019 m. birželio 14 d. Kybartų bendruomenėje  (toliau – Bendruomenė) yra 90 nariai. Susirinkime dalyvauja 46  bendruomenės nariai.
Vadovaujantis Bendruomenės įstatų 4 dalies 4.8. punktu, Bendruomenės nariai apie šaukiamą susirinkimą buvo informuoti pranešant apie susirinkimą Vilkaviškio laikraštyje „Santaka“ 2019 m. birželio 4 d.
Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Vienbalsiai nutarta susirinkimo pirmininku išrinkti Petrą Volungevičių, sekretore – Anelę Barkauskienę.        
Darbotvarkė:
1.      Dėl 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;
2.      Dėl 2018 metų bendruomenės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
3.      Bendruomenės pirmininko rinkimai;
4.      Bendruomenės tarybos narių rinkimai;
5.      Einamieji klausimai;
       SVARSTYTA: 3. Bendruomenės pirmininko rinkimai.
Pranešėjas: Susirinkimo pirmininkas Petras Volungevičius
Pranešėjas Petras Volungevičius informavo, kad vadovaujantis Bendruomenės įstatais visuotinio narių susirinkimo kompetencijoje yra rinkti bendruomenės pirmininką 3 (trijų) metų kadencijos laikotarpiui. Pasiūlyti 2 (du) kandidatai: Vitas Katkevičius ir Žavintą Galinaitienę. Kandidatė Žavinta Galinaitienė nesutiko kandidatuoti į Kybartų bendruomenės pirmininko pareigas, todėl susirinkimo pirmininkas pasiūlė balsuoti už Vito Katkevičiaus kandidatūrą.
 NUSPRĘSTA: Išrinkti Vitą Katkevičių Kybartų bendruomenės pirmininku 3 metų kadencijos laikotarpiui.
 Už Vito Katkevičiaus kandidatūrą BALSUOJA:    „už“ – 45 „prieš“ – 1; „susilaikė“ – 0.
   SVARSTYTA:  4. Dėl bendruomenės tarybos narių rinkimų.
   Pranešėjas: Susirinkimo pirmininkas Petras Volungevičius
   Pranešėjas Petras Volungevičius informavo, kad vadovaujantis Bendruomenės įstatų 4 dalies 4.2.4 papunkčiu ir 4.11 punktu, visuotinio narių susirinkimo kompetencijoje yra nustatyti Bendruomenės tarybos narių skaičių, rinkti tarybos narius 3 (trijų) metų laikotarpiui.
NUSPRĘSTA: Bendruomenės tarybą rinkti iš 7 (septynių) asmenų 3 (trijų) metams. Į tarybą išrinkti:  Vitą Katkevičių, Žavintą Galinaitienę, Juozą Muriną, Vitalių Šidiškį, Anelę Barkauskienę, Birutę Adomaitienę, Vitą Brovką.
         BALSUOJA: „už“ – 42, „prieš“ – 4,  „susilaikė“ – 0.

           
            Susirinkimo pirmininkas         Petras Volungevičius               (Parašas)

            Susirinkimo sekretorė             Anelė Barkauskienė                 (Parašas)  

Medicinos darbuotojai savo profesinę šventę šventė Kybartuose.

  Balandžio 27-ąją šalies medicinos darbuotojai mini savo profesinę šventę – Medicinos darbuotojų dieną. Šia proga Vilkaviškio Pirminės svei...