Sveikiname

 


                           Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos jūsų namams, 

                          naujų idėjų ir sėkmės jūsų darbams. Su šv. Velykomis!


                                                     Bendruomenės taryba

Bendruomenės tarybos posėdžio protokolas 2021-03-29 d.

 

 

Kybartų bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS

2021-03-29

Kybartai

 Bendruomenės tarybos sudėtyje yra 7 nariai. 

Posėdyje dalyvavo 7 tarybos nariai:  tarybos pirmininkas Vitas Katkevičius, tarybos nariai:  Vitalius šidiškis, Angelė Barkauskienė, Žavinta Galinaitienė, Juozas Murinas, Birutė Adomaitienė, Vytautas Brovka.

Posėdyje dalyvavo bendruomenės buhalterė Sonata Gražulienė.

Posėdžiui pirmininkavo Vitas Katkevičius

Posėdžio sekretorė: Angelė Barkauskienė

 Darbotvarkėje:  1. Dėl naujų narių  priėmimo.

                         2. Dėl bendruomenės balanse esančių ir nusidėvėjusių pagrindinių priemonių nurašymo.

                          3. Dėl atminimo lentos LR prezidentui Antanui Smetonai pagaminimo ir jos pridėjimo  ant „Rasos“ mokyklos pastato.

                          4. Dėl finansinės ataskaitos už 2020 metus tvirtinimo.

                          5. Dėl dalyvavimo konkurse „Mes – bendruomenė 2021 “ Maxima parama.

                          6. Dėl Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės projekto „Viešųjų erdvių pritaikymas turizmui“  teikimo.

                          7. Dėl bendruomenės visuotinio narių susirinkimo pravedimo.

 1.    Pirmu klausimu pasisakė tarybos pirmininkas Vitas Katkevičius. Tarybai jis pateikė klausimą dėl naujų  narių priėmimo į bendruomenę. Bendruomenės tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad Tadas Auga gyvenantis Suvalkijos 2, Kybartai  būtų priimtas į Kybartų bendruomenę.

Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

2.    Antru klausimu bendruomenės buhalterė Sonata Gražulienė pasiūlė,  materialinį turtą, neturintį balansinės vertės ir jau 100 procentų nusidėvėjusį  nurašyti: 

2.1.  batelius SoDance CH791 black,- 10 vnt., sijonų ir marškinių komplektą –10 vnt. Jų naudojimo laikas 2 metai,  Šios priemonės buvo įsigytos  bendruomenės šokėjoms aprengti 2012-11-14 d.

            2.2.  Smėlio dėžę 120x120x30 – 1 vnt., metalinius suolus - 2 vnt. Šie gaminiai buvo naudojami  Kybartų mieste vaikų žaidimo aikštelėse vaikams žaisti.  Įsigyti 2017 metais.  Jie sulūžę ir tolimesniam naudojimui netinkami, todėl jas būtina nurašyti.

           Nutarta: Nusidėvėjusiais ir naudojimui netinkamas priemones nurašyti.

           Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

 3.    Trečiu klausimu pasisakė Vitalius Šidiškis.

Kybartų bendruomenės taryba š/m. kovo mėn.  prašiusi Vilkaviškio savivaldybės leisti ant Kybartų „Rasos“ mokyklos rytinės sienos  įrengti atminimo ženklą pirmąjam Lietuvos respublikos prezidentui Antanui Smetonai atminti.Pagal Čiuoderio liudijimą, iš A. Anušausko knygos ,,Prezidento žvalgas“, Prezidentas prieš išvykdamas iš Lietuvos į vakarus, išties buvo apsistojęs 2 -ame pastato aukšte, tuometinio Kybartų gimnazijos direktoriaus Vinco Ambraziejaus bute ir buvo vaišinamas  grupės  kybartiečių.2019-2020 metais susipažinti su Kybartų istorija ir dabartimi,  buvo atvykę 1641 turistas ne tik iš mūsų šalies, bet ir iš Latvijos, Lenkijos, Vokietijos. Į maršrutą, „Pėsčiomis po istorinį Kybartų miestą“, įtrauktas ir prezidento Antano Smetonos apsilankymas prieškariniame Kybartų gimnazijos, o dabar „Rasos“ mokyklos pastate. todėl  manoma, kad tikslinga ant dabartinio „Rasos“ mokyklos pastato įrengti atminimo ženklą prezidentui Antanui Smetonai atminti.  Ženklo buvimas pagilintų žinias apie  mūsų šalies ir Kybartų miesto istoriją. Jis  prie pastato galėtų atsirasti 2021 metų birželio mėn. 15 dieną. Tai diena kada 1940 metais progimnazijoje lankėsi LR prezidentas A. Smetona.

Nutarta: Prie „Rasos“ mokyklos įrengti atminimo ženklą LR prezidentui A.Smetonai atminti.

.           Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

4. Ketvirtu klausimu bendruomenės buhalterė Sonata Gražulienė tarybai pateikė  bendruomenės 2020 metų finansinę ataskaitą. 2020 m. sausio 1 dienai Kybartų bendruomenės biudžete buvo 300,97 Eur.  2020 metais bendruomenės biudžetas iš fizinių asmenų 2 procentų pajamų mokesčio pasipildė 230,30 Eur (  LR labdaros ir paramos įstatymas), juridinių ir fizinių asmenų parama – 1610,00 Eur ( t. sk. 1000,00 Eur gauta iš Ramutės Aleksandra Backer, paminklo statybai Juozui ir Jonui Vailokaičiams atminti), lėšos už ekskursijų pravedimą Kybartuose – 315,00 Eur,  už patalpų nuomą 55 Eur,  iš BTA draudimo už lietaus sugadintas bendruomenės patalpas gauta – 1037,07 Eur. Viso: 3247,37 Eur.

 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skyrė lėšas  bendruomenių neprojektinės veiklos išlaidoms kompensuoti  – 194,34 Eur,

2020 metais įvairių paslaugų apmokėjimui panaudota:

·         mokestis už vandenį, nuotekas bendruomenės namuose (išlaidos už vandenį, nuotekas ir abonentinis mokestis) – 33,50 Eur;

·         mokestis už elektros energijos panaudojimą bendruomenės namuose (išlaidos už elektros energiją ir abonento mokestis)  – 27,55 Eur;

·         J. ir J. Vailokaičių atminimo paminklo pastatymui ir su juo susijusios išlaidos– 850,97 Eur;

·         įsigyta nešiojama garso sistema – 316,0 Eur;

·          įsigytas projektorius (komplektacija) – 224,0 Eur;

·         įsigyta ir padovanotos Gudkaimio globos namų darbuotojams  apsauginiai skydeliai nuo COVID-19 viruso apsisaugoti (pandemijos pradžioje)  – 50,0 Eur;

·          ūkinėms medžiagoms, kitoms paslaugoms –  393,08 Eur;

·         Banko paslaugoms – 64,15 Eur.  

Iš viso:                1908,28 Eur.

Likutis 2020-01-01          -  300,97 Eur

2020 metais gauta lėšų   - 3441,71 Eur

2020 m. panaudota         - 1908,28 Eur

Likutis 2020-12-31        -  1834,40 Eur   

 iš jų:

bendruomenės kasoje – 201,30 Eur

banke  bendruomenės sąskaitoje  1633,10 Eur.

Nutarta:  bendruomenės 2020 metų finansinę ataskaitą patvirtinti.

Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

 5.    Penkuoju klausimu pasisakė bendruomenės narė Angelė  Barkauskienė.

Buvo pasiūlyta kreiptis į prekybos tinklą „Maxima“, kad dalinai padengtų išlaidas kurias bendruomenė patirs įrengiant atminimo ženklą prie „Rasos“ mokyklos, LR prezidentui Antanui Smetonai atminti. Akciją „Mes – bendruomenė“ vykdo prekybos tinklas „Maxima“. Šiemet šia iniciatyva siekiama paskatinti bendruomenes, kurios ieško galimybių naujam gyvenimui prikelti tradicijas, daiktus ar supančios aplinkos infrastruktūrą.

            Nutarta: kreiptis į prekybos tinklą „Maxima“ dalinai ( 70 procentų) padengti numatomas  išlaidas.  

           Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai

 6.    Šeštuoju klausimu dėl  projekto „Viešųjų erdvių pritaikymas turizmui“  teikimo pasisakė bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius. Jis pasiūlė  projektą Vilkaviškio vietinės veiklos grupei teikti. Projekte numatyti sukurti Kybartų miesto  interaktyvų žemėlapį, įsigyti gido sistemą, kuri  skirta kokybiškam ekskursijų po Kybartų miestą pravedimui, įrengti QR kodus ir kt. Šį projektą, gavus kvietimą,  ketinama parengti iki gegužės mėn. 1 dienos. Šiame projekte partneriais pakviesti Vilkaviškio neįgaliųjų draugiją.

Nutarta: Teikti projektą „Viešųjų erdvių pritaikymas turizmui“ .

Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

 7.    Septintuoju klausimu  „dėl bendruomenės visuotinio narių susirinkimo“ pasisakė bendruomenės tarybos narė Žavinta Galinaitienė.

Pastarosios dienos daugeliui yra tikrai nelengvos, tenka taikytis prie naujo gyvenimo ritmo ir karantino realijų. Dėl to suprantame, kad  bendruomenės taryba negali sukviesti bendruomenės visuotinį narių susirinkimą. Būtų apmaudu, jei dalis bendruomenių idėjų dėl nepalankių aplinkybių taip ir neturėtų progos būti paskelbtos, pastebėtos, įvertintos ir įgyvendintos. Dėl to pranešėja pasiūlė viešoje erdvėje t.y. bendruomenės internetiniame puslapyje www.kybartubendruomene.lt  patalpinti šį bendruomenės tarybos protokolą. Finansinės ataskaitos už 2020 metus protokolą susipažinimui pateikti bendruomenės nariams facebuko paskiroje.

Nutarta: Bendruomenės tarybos posėdžio protokolą paskelbti bendruomenės internetiniame puslapyje ir visiems bendruomenės nariams „facebuko“ paskirose.

Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

 

 Pirmininkas                                         Vitas Katkevičius

 Sekretorė                                            Angelė   Barkauskienė

 

PRAŠOME SKIRTI 1,2 PROCENTO PARAMĄ

 PRAŠOME SKIRTI 1,2 PROCENTO PARAMĄ NUO SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Tapkite Kybartų bendruomenės rėmėjais, paskirdami iki 1,2 procento sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis papildomų materialinių išlaidų. Nusprendę skirti iki 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio dalį bendruomenei iki š. m. gegužės 1 dienos, turite užpildyti bei pateikti FR0512 formos prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Kadangi, įgyvendinus mokesčių reformą, darbo užmokestis padidintas 1,289 karto (iki mokesčių) ir pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

  • paramos gavėjams bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.).

      1,2% GPM paramos skyrimui reikalingą FR0512 formą galite gauti:  pas bendruomenės pirmininką Vita Katkevičių.

  • pildant prašymą elektroniniu būdu, Jums reikės apsilankyti ir prisiregistruoti EDS (Elektroninės deklaravimo sistemos puslapyje).

           Pildydami FR0512 formą didžiosiomis raidėmis, įrašykite: .
1 laukelyje – savo asmens kodą, 2 laukelyje – telefono kodą ir numerį, 3V laukelyje – vardą,
3P laukelyje – pavardę, 4 laukelyje – adresą,  5 laukelyje – mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), už kurį prašote pervesti išskaičiuoto pajamų mokesčio dalį – vieno mokestinio laikotarpio, kai prašymo E5 laukelis neužpildytas arba ilgiau kaip vienerius metus, kai yra užpildytas ir prašymo E5 laukelis, 6S laukelį pažymėti ženklu „X“, E1 laukelyje – skaičių 2, E2 laukelyje – 190272175 (ligoninės identifikacinis numeris (kodas)), E3 laukelyje – mokesčio dalies paskirtį (ligoninės padalinio pavadinimą), E4 laukelyje – prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais, pvz. 1,2), E5 laukelyje – laikotarpį, kai mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus (laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų).

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos pildymo taisyklės.

Tam, kad Jūsų parama mus pasiektų, prašymas gali būti pateiktas tokiais būdais: 

  1. Įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui.
  2. Išsiųstas paštu VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
  3. Išsiųstas elektroniniu būdu per EDS – centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje, kuri bus nuolat papildoma.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060, o taip pat į Kybartų bendruomenės pirmininką Vitą Katkevičių tel +370 612 85242

 Dėkojame už Jūsų paramą  ir gerumą!Sveikiname

 

Kovo 8 -sios dienos proga laimės, džiaugsmo, sveikatos ir energijos linki, Jums moterys, Kybartų bendruomenės vyrai.

 

Vasario mėn. 16 d. naktį  Vištyčio ir Suvalkijos gatvių kampiniame name (Vištyčio g. 29) vykusio gaisro padariniams likviduoti  Kybartų bendruomenė skelbia specialią sąskaitą  LT114010051003374052 Luminor banke. Lėšų gavėjas Kybartų bendruomenė. Pravedant pinigus nuorodoje rašyti „ Gaisro padariniams likviduoti“.  Norintys paaukoti pinigus, gali juos pravesti į minėtą sqskaitą. Šiam tikslui taip pat pinigus renka Kybartų miesto seniūnaitis Vitalius Šidiškis, dirbantis BTA agentu buvusiose Kybartų pašto patalpose. Už Jūsų suaukotas lėšas,  prasidėjus pastato remontui, bus perkamos statybinės medžiagos. Apie suaukotų pinigų kiekį būsite informuojami.

                                              Bendruomenės pirmininkas


Gaisras Kybartuose

 


Vasario mėn. 16 d. naktį Vištyčio ir Suvalkijos gatvių kampiniame name (Vištyčio g. 29) įvykusio gaisro padariniai išties labai dideli. keturių butų name gyveno dvi šeimos .  Manoma, kad butas, kerštaujant už skolas, buvo padegtas. Nukentėjo nekalti namo gyventojai.   Žmonės  atsiradę prie degančio namo  nelabai kuo galėjo  padėti. Puikiai matėsi, kad gaisrininkai irgi buvo labai pasimetę, kurį laiką dėl vandens stokos negalėję gesinti gaisrą.    Šiuo metu bendruomenė organizuoja lėšų rinkimą, kad nors kiek padengtų nuostolius dėl kilusio gaisro. Be to manome, kad daugiabučius gyvenamuosius namus administruojanti  UAB „Kybartų Darna“  kartu su seniūnija, savivaldybe pasiūlys laikiną būstą nukentėjusiems nuo gaisro.

Yra  pilietiškas kybartietis, kuris sutinka  rinkti lėšas nors dalinam gaisro pasekmių likvidavimui. Asmenys, norintys pinigais paremti nuo gaisro nukentėjusius, jau gali juos aukoti. Juos renka Kybartų miesto seniūnaitis Vitalius Šidiškis, dirbantis BTA agentu, buvusiose Kybartų pašto patalpose.  Pinigus darbo dienomis seniūnaitis planuoja  rinkti  iki  kovo mėn.  10 dienos  Šiam tikslui yra ir speciali bendruomenės sąskaita Luminor banke, į kurią galima pravesti pinigus. Jūsų suaukotos lėšos, nukentėjusiems nebus atiduodamos, o  prasidėjus pastato remontui už juos bus perkamos statybinės medžiagos, arba mokama statybininkams už namo atstatymo darbus.

                                           Ačiū už supratingumą.                      Bendruomenės pirmininkas                 

Su Vasario 16-ąja

 


Trispalvės skrydy – mūsų Laisvė,
Valstybės šauksmas – aš gyva!
Visam pasauliui garsiai skelbsim –
Čia mūsų kraštas – Lietuva!

Gyventojai kviečiami registruotis vakcinai nuo COVID-19 ligos

 Praėjusių metų pabaiga buvo paženklinta vakcinos nuo COVID-19 ligos gimimu ir skiepijimo pradžia.

Skiepijimas vykdomas atsižvelgiant į prioritetines grupes, nustatytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymą V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama Covid-19 (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinės gyventojų grupės patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).

Pirmiausia yra skiepijami medicinos darbuotojai, dirbantys COVID-19 ligos gydymo skyriuose, mobiliuosiuose punktuose bei karščiavimo klinikose, kituose padaliniuose ir sveikatos priežiūros įstaigose, didžiausios rizikos pacientai, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos bei šių įstaigų darbuotojai, laboratorijų darbuotojai, atliekantys COVID-19 ligos tyrimus, socialinės globos įstaigų gyventojai bei darbuotojai, teikiantys socialines paslaugas, vaistinių darbuotojai, 65 m. ir vyresni asmenys.

Kviečiame vyresnius nei 65 metų amžiaus Vilkaviškio rajono gyventojus registruotis skiepijimui COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, skambinant nurodytais telefonais. Kai vakcinos bus gautos, užsiregistravę asmenys bus informuojami dėl tikslaus atvykimo skiepytis laiko.

Gyventojų registracija vakcinacijai:

Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras, įsikūręs adresu P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis, Registracija telefonais: 8 (664) 42 071, 8 (664) 69 728

 

Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras, įsikūręs adresu Tarybų g. 4, Kybartai, Vilkaviškio  r. sav. Registracija mob. tel. Nr. 8 (603) 27 534.

 

UAB Vilkaviškio šeimos klinika, įsikūrusi adresu J. Basanavičiaus g. 4-2, Vilkaviškis. Registracija telefonais: 8 (342) 20 192, 8 (342) 20 198

 

VšĮ Šeimos sveikatos priežiūros centras, įsikūręs adresu Statybininkų g. 2-1, Vilkaviškis. Registracija telefonais: 8 (342) 56 633, 8 (342) 52 022. Registracija el. paštu klinikalek@gmail.com

 

UAB InMedica klinika, įsikūrusi adresu Maironio g. 30-55, Vilkaviškis. Registracija tel. Nr.  8 (342) 60 440

 

Žilvinos Urbonavičienes įmonė, įsikūrusi adresu Darvino g. 28-1,  Kybartai. Registracija tel. Nr. 8 (342) 30 599

 

Vilkaviškio UAB Aušros klinika, įsikūrusi adresu Maironio g. 5, Vilkaviškis. Registracija tel. Nr. 8 (699) 77 356

 

Primename, kad registruotis galima darbo dienomis nuo 8.00 iki 14.00 val.

SVARBU. Jei praleisite prioritetinę grupę, tada vakcinuojami būsite tik su visuotiniu vakcinavimu.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

 


Kreipimasis dėl pagalbos Vilkaviškio mobiliam punktui

Susidurta su problema dėl darbo organizavimo Vilkaviškio mobiliame patikros punkte. Šio punkto darbo organizatoriai kreipėsi  į mūsų bendruomenę su prašymu, kad pagelbėtume ar pasidalintume  mintimis.

Kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 12 val. ir savaitgaliais nuo 8 iki 10 val. Vilkaviškio ligoninės teritorijoje veikia Mobilus punktas. Iki Naujųjų metų darbą organizuoti jame padės Šauliai, tačiau po Naujų metų, jie jau neturės galimybės padėti.

 Kokia  funkcija Mobiliame punkte?

  • Yra namelis pasišilimui, bet realiai visas darbas vyksta lauke. Pagalbininkas pasitinka į mobilųjį punktą atvykstantį automobilį (į mobilų punktą galima atvykti tik automobiliu). Jis turi A4 lapą, kuriame užrašyta – „neatidarykite automobilio lango“. Tada parodo kitą A4 lapą, kuriame parašyta – „parodykite žinutę“, kuri patvirtina registraciją ir „parodykite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą“. Sutikrinęs per automobilio langą gautus duomenis, pagalbininkas per raciją juos perduoda slaugytojai. Jeigu viskas gerai, nurodo automobiliui kur vykti. Darbas saugus, tik lauke. Jeigu atsirastų daugiau bendruomenės žmonių, jie galėtų budėti po 1-2 val., nes išbūti lauke 4 val. - iššūkis.
  • Norinčius padėti po naujųjų metų mobiliajam patikros punkto darbui reikia paskambinti bendruomenės pirmininkui Vitui Katkevičiui, kuris galėtų užregistruoti ir koordinuoti bendruomenės narių nuvykimą į patikros punktą. Ačiū už supratingumą.

Sveikiname

                             Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos jūsų namams,                            naujų idėjų ir sėkmės jūsų dar...